Genetika na kolesách

Genetika prakticky, priamo a jednoducho pre školy a všetkých nadšencov
Zúčastnite sa našich workshopov a seminárov na celom Slovensku.

Séria online prednášok je ukončená

Ďakujeme za prejavenú dôveru v podobe hojnej účasti. Ako sme sľúbili, záznamy z prednášok nájdete v záložke Online prednášky alebo na našom profile Katedra genetiky Prif UK na stránke YouTube.

Vedný odbor genetika sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Poznatky z tejto oblasti sú dôležité nielen pre lekárov, farmaceutov či samotných vedcov, ale aj pre právnikov riešiacich spory o otcovstvo alebo kriminalistov vyšetrujúcich biologické stopy z miesta činu. Hoci výskum v genetike a celkovo v prírodných vedách napreduje v novom tisícročí míľovými krokmi, stredoškolské osnovy predmetu biológia sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenili. Učitelia zároveň nemajú priestor a ani možnosti vzdelávať sa v oblasti nových trendov v genetike a biotechnológiách. Študenti preto nemajú prístup k najnovším poznatkom a svojimi vedomosťami sa môžu iba ťažko porovnávať s rovesníkmi z iných európsky krajín. Keďže stále platí, že raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť, rozhodli sme sa vytvoriť tzv. mobilné laboratórium, pomocou ktorého môžeme uskutočniť jednoduché genetické experimenty priamo na pôde stredných škôl. Projektom Genetika na kolesách chceme našim stredoškolským študentom ukázať, že genetika a jej príbuzné biologické odbory nie sú vo svete a ani na Slovensku zakliatou Šípkovou Ruženkou, ktorá zaspala ešte v minulom storočí, ale „živou“ vedou prinášajúcou dôležité poznatky pre nás všetkých.

Organizácia prednášok a experimentov na stredných školách.
Vybudovanie tzv. mobilného laboratórneho praktika.
Organizácia workshopov pre stredoškolských učiteľov.
Organizácia letného workshopu pre stredoškolských študentov.
Príprava učebných textov pre učiteľov biológie na stredných školách.

Základné informácie

Študenti stredných škôl sú o najnovších poznatkoch v genetike informovaní prostredníctvom prednášok, ktoré realizujeme priamo na stredných školách. Prezentované témy pokrývajú široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti (napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika). Ku každej prednáške je navrhnutý experiment, ktorý je možné uskutočniť v podmienkach slovenských stredných škôl (napr. izolácia DNA, restrikčná analýza DNA, polymerázová reťazová reakcia a jej využitie). Vrámci projektu je zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré zabezpečuje prístrojové a materiálne vybavenie experimentov. Výhoda realizácie experimentu priamo na strednej škole spočíva vo väčšom množstve oslovených študentov (cca 30 na každú prednášku a praktické cvičenie).

Organizátori praktických cvičení a prednášok: Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (lektori, vedeckí pracovníci, doktorandi).

Dĺžka cvičenia: cvičenie (súčasťou ktorého je aj prednáška) trvá 2 vyučovacie hodiny, samostatná prednáška trvá 1 vyučovaciu hodinu.

Počet účastníkov:  jedného praktického cvičenia sa môže zúčastniť maximálne 30 žiakov. 

Technické zabezpečenie: Vybavenie zabezpečuje náš tím, stačí nám poskytnúť miestnosť s prístupom k elektrickej sieti.

Partneri

2019 – 2020

V súčasnosti je projekt realizovaný s podporou Nadácie Eset. Názov projektu: Genetika na kolesách 2.0

2016 –

Projekt Genetika na kolesách spolupracuje s občianskym združením Natura.

2016 – 2018

Projekt bol realizovaný s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Oficiálny názov projektu a číslo: Skvalitnenie výučby genetiky na stredných školách prostredníctvom inovatívnych metód (KEGA 009UK-4/2016)

Projekt ďalej podporujú

O NÁS

Náš tím pozostáva zo zamestnancov a doktorandov Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme aktívni vedci a na fakulte vyučujeme predmety pre študijné odbory Genetika a Biológia i predmety pre učiteľské kombinácie. Okrem toho sa dlhodobo venujeme organizácii celoštátneho a medzinárodného kola biologickej olympiády a s tým súvisiacich workshopov zameraných na špičkových študentov. Dve členky tímu (doc. Eliška Gálová a doc. Andrea Ševčovičová) sú zároveň spoluautorkami učebnice biológie pre 2. ročník gymnázií (konkrétne časti „Genetika“).

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Mgr. Katarína Juríková, PhD.

Mgr. Lucia Zeiselová, PhD.

Mgr. Filip Červenák, PhD.

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.

Mgr. Ivana Ďurovcová

Mgr. Ľudmila Holubová

Mgr. Jana Špačková

Mgr. Veronika Vozáriková

NAŠE ÚSPECHY

Najazdené kilometre

0

Účastníci – stredné školy

0

Účastníci – študenti učiteľstva biológie

0

Praktických cvičenia

0

Popularizačné prednášky

0

Navštívené školy

0

Workshopy pre učiteľov

0

Letné školy pre študentov

0

Letné školy pre učiteľov

0

Ďalšie aktivity

 

  • spoluorganizácia podujatia DNA Day pri príležitosti 65. výročia objavenia štruktúry dvojzávitnice DNA (spolu 479 študentov)

  • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách na bratislavských podujatiach Vedecký veľtrh (roky 2016 a 2017), Európska Noc Výskumníkov (2017) a TeDx Youth (2017)

  • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách
    v rozhovoroch pre Rádio Regina a lokálne televízne stanice v Komárne, Považskej Bystrici, Prievidzi, Partizánskom a v ďalších navštívených mestách

  • informovanie o projekte Genetika na kolesách v časopise Naša univerzita, v Učiteľských novinách, v Bratislavských novinách, v Novom čase, v regionálnych novinách niektorých navštívených miest a na webovom portále Veda na dosah.

Navštívené školy

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Gymnázium na ul. Ladislava Sáru v Bratislave

Gymnázium Eisteinova v Bratislave

Gymnázium Bilíkova v Bratislave

Gymnázium Metodova v Bratislave

Spojená škola Tilgnerova v Bratislave

 

 

NITRIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne

 

 

TRNAVSKÝ KRAJ

 Gymnázium BESST v Trnave

 

 

TRENČIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne

Gymnázium Považská Bystrica

Gymnázium v Partizánskom

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

ŽILINSKÝ KRAJ

Gymnázium bilingválne Žilina

Gymnázium v Turzovke

Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch

Základná škola na Nám. Mladosti 1 v Žiline


KOŠICKÝ KRAJ

Evanjelické gymnázium v Košiciach

Gymnázium v Sečovciach

Gymnázium v Gelnici

Gymnázium P. J.Šafárika v Rožňave

Gymnázium v Kráľovskom Chlmci

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice


PREŠOVSKÝ KRAJ

Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

Cirkevná spojená škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Humennom

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove

ONLINE PREDNÁŠKY

Vážení učitelia, milí stredoškoláci.

 

Aktuálna pandemická situácia trvá už pridlho a nám chýbala interakcia s Vami. Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili  sériu online prednášok na vybrané témy z genetiky. Snažili sme sa vybrať témy tak, aby boli zaujímavé nielen pre širokú verejnosť, ale aby študentom pomohli aj v príprave na maturitu. Prednášajú lektori, ktorých mnohí z vás poznajú z návštev nášho mobilného laboratória na vašich školách. Séria online prednášok je do odvolania ukončená. Dovtedy si však môžete pozrieť záznamy prednášok na stránke YouTube.

  

 

Páči sa Vám, čo robíme? Napíšte nám odkaz cez kontaktný formulár alebo na adresu

genetikanakolesach@gmail.com

GALÉRIA

Výherné videá projektu Genetika na kolesách a z akcie DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre roky 2019 a 2020. Výhercom gratulujeme a čoskoro sa vidíme u Vás na škole! 

HĽADÁME POMOC

Zakladateľ firmy Apple, Steve Jobs, predpovedal, že najväčšie objavy 21. storočia vzniknú spojením biológie a technológie. Genetika je jednou z centrálnych disciplín v súčasnosti prebiehajúcej biotechnologickej revolúcie. Aby sme medzi stredoškolskými študentami na Slovensku podporili túžbu po poznaní a vedeckej činnosti, je naším primárnym cieľom realizovať praktické cvičenia priamo na pôde stredných škôl, a tiež organizovať priamu diskusiu so slovenskými vedcamiNáš prístup je založený na využití už existujúceho mobilného laboratória tvoreného prístrojmi a laboratórnymi pomôckami, ktoré je možné zbaliť do auta a jednoducho previezť na ktorúkoľvek strednú školu po celom Slovensku. Praktické cvičenia tak môžu byť bez toho, že by s nimi mala škola spojené akékoľvek výdavky a budú realizované priamo v triede. Obsah praktického cvičenia je navrhnutý tak, aby téma bola relevantná a zároveň zaujímavá pre študentov (napríklad: využitie forenzných metód na identifikáciu páchateľa trestného činu, izolácia vlastnej DNA a pod.). Čo by sme potrebovali? Pokryť náklady na spotrebný materiál využívaný pri cvičeniach a dopravu po Slovensku. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych sponzorov, aby ste nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou, ktorú tvoria talentovaní študenti a ich učitelia. Komunikujete teda s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Vašu podporu vieme propagovať na našich stránkach (www.genetikanakolesach.sk, facebook, instagram a pod.). Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Kontakt:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
andrea.sevcovicova@uniba.sk

Chcete sa finančne podieľať na projekte Genetika na kolesách? Vaše finančné príspevky nám môžete posielať cez Občianske združenie Natura.

Občianske združenie Natura
Sídlo: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-1, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
IČO: 30855861
DIČ: 2021859246

Bankové spojenie Tatrabanka a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2501 2545

Správa pre príjemcu: Genetika na kolesach

Pomôžte nám darovaním 2 %

Projektu Genetika na kolesách teraz môžete poukázať 2 % z vašich daní skrz Občianske združenie Natura, ktoré nás podporuje od našeho vzniku. Vpravo nájdete predvyplnený formulár.


Ďakujeme

UŽITOČNÉ ODKAZY

Pre študentov a učiteľov so záujmom o genetiku.

Články, návody, prednášky, videá a hry z oblasti genetiky:

navštíviť

CBE-Life Sciences Education; open access časopis venovaný výučbovým metódam v prírodných vedách:

navštíviť

Biochemistry and Molecular Biology Education; časopis ASBMB venovaný výučbovým metódam v biochémii a molekulárnej biológii:

navštíviť

Stránka Nobelovskej nadácie, kde sú archivované prednášky nositeľov Nobelových cien:

navštíviť

iBiology, portál výborných prednášok z rôznych oblastí biológie pre študentov, učiteľov i vedeckých pracovníkov:

navštíviť

Scitable; zdroj cenných materiálov pre výučbu, podporovaný nature.com:

navštíviť

Nature Masterclasses: Online kurzy a workshopy zamerané na rôzne oblasti súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním:

navštíviť

Ten Simple Rules; zbierka krátkych esejí časopisu PLoS Computational Biology, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné rady pri činnostiach súvisiacich s rôznymi akademickými činnosťami:

navštíviť

TED talks; krátke prednášky na rôzne témy patriace do oblasti tzv. edutainment kombinujúce vzdelávanie s inteligentnou zábavou:

navštíviť

Vesmír; časopis s dlhou tradíciou popularizácie prírodných vied:

navštíviť

Coursera; jeden z najväčších poskytovateľov online kurzov patriacich do tzv. MOOC (massive open online courses):

navštíviť

Stránka Katedry genetiky PriF Univerzity Komenského v Bratislave:

navštíviť

Múzeum J. G. Mendela Masarykovej univerzity:

navštíviť

Elektronické študijné materiály pre výučbu genetiky na PriF Masarykovej univerzity:

navštíviť

Užitočné rady pre prípravu textov (nielen v angličtine):

navštíviť

Kontaktujte Nás

Genetika na kolesách, Katedra genetiky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ilkovičova 3278/6, 841 04 Karlova Ves

842 15 Bratislava 4

842 15 Bratislava 4