Genetika na Kolesách

Genetika na Kolesách

Genetika prakticky, priamo a jednoducho pre školy a všetkých nadšencov
Zúčastnite sa našich workshopov a seminárov na celom Slovensku.

Západné Slovensko
 • 11. 9. Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne
 • 12. 9. Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
Východné Slovensko
 • 16. 9. Gymnázium v Kráľovskom Chlmci
 • 17. 9. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove
 • 18. 9. Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
 • 18. 9. Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice
 • 19. 9. Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave
stredné slovensko
 • 26. 9. Gymnázium v Turzovke

O projekte

Genetika ako vedný odbor je už neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Poznatky z tejto oblasti sú dôležité nielen pre lekárov, farmaceutov či samotných vedcov, ale aj pre právnikov riešiacich spory o otcovstvo alebo kriminalistov vyšetrujúcich biologické stopy z miesta činu. Hoci výskum v genetike a celkovo v prírodných vedách napreduje v novom tisícročí míľovými krokmi, stredoškolské osnovy predmetu biológia sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenili. Učitelia zároveň nemajú priestor a ani možnosti vzdelávať sa v oblasti nových trendov v genetike a biotechnológiách. Študenti stredných škôl preto nemajú prístup k najnovším poznatkom a svojimi vedomosťami sa môžu iba ťažko porovnávať s rovesníkmi z iných európsky krajín. Keďže stále platí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, rozhodli sme sa vytvoriť tzv. mobilné laboratórium, pomocou ktorého môžeme uskutočniť jednoduché genetické experimenty priamo na pôde strednej školy.  Projektom Genetika na kolesách  chceme našim stredoškolským študentom ukázať, že genetika a jej príbuzné biologické odbory nie sú vo svete a ani na Slovensku zakliatou Šípkovou Ruženkou, ktorá zaspala ešte v minulom storočí, ale „živou“ vedou prinášajúcou dôležité poznatky pre nás všetkých.

O NÁS

Náš tím pozostáva zo zamestnancov a doktorandov Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme aktívni vedci a na fakulte vyučujeme predmety pre študijné odbory Genetika a Biológia i predmety pre učiteľské kombinácie. Okrem toho sa dlhodobo venujeme organizácii celoštátneho a medzinárodného kola biologickej olympiády a s tým súvisiacich workshopov zameraných na špičkových študentov. Dve členky tímu (doc. Eliška Gálová a doc. Andrea Ševčovičová) sú zároveň spoluautorkami učebnice biológie pre 2. ročník gymnázií (konkrétne časti „Genetika“).

CIELE PROJEKTU

Organizácia prednášok a experimentov na stredných školách.
Vybudovanie tzv. mobilného laboratórneho praktika.
Organizácia workshopov pre stredoškolských učiteľov.
Organizácia letného workshopu pre stredoškolských študentov.
Príprava učebných textov pre učiteľov biológie na stredných školách.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Študenti stredných škôl sú o najnovších poznatkoch v genetike informovaní prostredníctvom prednášok, ktoré realizujeme priamo na stredných školách. Prezentované témy pokrývajú široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti (napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika). Ku každej prednáške je navrhnutý experiment, ktorý je možné uskutočniť v podmienkach slovenských stredných škôl (napr. izolácia DNA, restrikčná analýza DNA, polymerázová reťazová reakcia a jej využitie). Vrámci projektu je zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré zabezpečuje prístrojové a materiálne vybavenie experimentov. Výhoda realizácie experimentu priamo na strednej škole spočíva vo väčšom množstve oslovených študentov (cca 30 na každú prednášku a praktické cvičenie).

Organizátori praktických cvičení a prednášok: Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (lektori, vedeckí pracovníci, doktorandi).

Dĺžka cvičenia: cvičenie (súčasťou ktorého je aj prednáška) trvá 2 vyučovacie hodiny, samostatná prednáška trvá 1 vyučovaciu hodinu.

Počet účastníkov:  jedného praktického cvičenia sa môže zúčastniť maximálne 30 žiakov. 

Technické zabezpečenie: Vybavenie zabezpečuje náš tím, stačí nám poskytnúť miestnosť s prístupom k elektrickej sieti.

NAŠE ÚSPECHY

Čo sa nám podarilo v rokoch 2016 - 2019

HLAVNÉ AKTIVITY


 • viac ako 50 registrovaných škôl z celého Slovenska

 • 22 praktických cvičení na stredných školách (spolu 708 študentov)

 • 25 popularizačných prednášok na stredných školách (viac ako 500 študentov)

 • 9 workshopov pre stredoškolských učiteľov biológie:
  prezentovanie noviniek z oblasti genetiky, diskusie s pedagógmi o aktuálnych otázkach a problémoch
  vo výučbe genetiky (spolu 117 učiteľov)

 • 3 praktické cvičenia pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
  v Bratislave (spolu 91 študentov)

 • 2 letné workshopy pre študentov („Letná škola genetiky“): vyskúšanie si práce v molekulárno-genetickom laboratóriu, zaujímavé prednášky a športovo-rekreačné aktivity (spolu 36 študentov)

 • publikácia Laboratórne cvičenia z genetiky a molekulárnej biológie

 • 1 letné sústredenie pre učiteľov biológie: zoznámenie sa s viacerými metódami používanými v genetickom výskume (spolu 12 stredoškolských učiteľov

ĎALŠIE AKTIVITY

 

 • spoluorganizácia podujatia DNA Day pri príležitosti 65. výročia objavenia štruktúry dvojzávitnice DNA (spolu 479 študentov)

 • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách na bratislavských podujatiach Vedecký veľtrh (roky 2016 a 2017), Európska Noc Výskumníkov (2017) a TeDx Youth (2017)

 • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách
  v rozhovoroch pre Rádio Regina a lokálne televízne stanice v Komárne, Považskej Bystrici, Prievidzi, Partizánskom a v ďalších navštívených mestách

 • informovanie o projekte Genetika na kolesách v časopise Naša univerzita, v Učiteľských novinách, v Bratislavských novinách, v Novom čase, v regionálnych novinách niektorých navštívených miest a na webovom portále Veda na dosah.

Naše úspechy v číslach

Počet najazdených kilometrov
45%
Počet navštívených škôl
75%
Počet zapojených študentov
63%
Počet zapojených učiteľov
50%

Navštívené školy

 

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Gymnázium na ul. Ladislava Sáru v Bratislave

Gymnázium Eisteinova v Bratislave

Gymnázium Bilíkova v Bratislave

Gymnázium Metodova v Bratislave

Spojená škola Tilgnerova v Bratislave


NITRIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne


TRNAVSKÝ KRAJ

Gymnázium BESST v Trnave


TRENČIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne

Gymnázium Považská Bystrica

Gymnázium v Partizánskom

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

ŽILINSKÝ KRAJ

Gymnázium bilingválne Žilina

Gymnázium v Turzovke

Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch

Základná škola na Nám. Mladosti 1 v Žiline


KOŠICKÝ KRAJ

Evanjelické gymnázium v Košiciach

Gymnázium v Sečovciach

Gymnázium v Gelnici

Gymnázium v Rožňave


PREŠOVSKÝ KRAJ

Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

Cirkevná spojená škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Humennom

Gymnázium vo Vranove nad TopľouREGISTRÁCIA

Podmienky súťaže:

Záujemcovia o návštevu Mobilného laboratória musia vyplniť prihlášku (registračný formulár) na stránke genetikanakolesach.sk, ktorej súčasťou bude odkaz na video, uverejnené preferenčne na stránke youtube.
V tomto videu študenti spracujú zaujímavý problém z oblasti genetiky (viď okruh tém).

Výherné videá budú uverejnené na stránke genetikanakolesach.sk v záložke Galéria. Školy budú následne kontaktované idividuálne za účelom dohodnutia najlepšieho termínu návštevy.

Okruh tém:


1. Objav štruktúry DNA

2. Geneticky modifikované organizmy

3. Mendelove pokusy

4. Klonovanie

5. Modelové organizmy v genetike

6. Génová terapia

7. Voľná téma

GALÉRIA

Výherné videá projektu Genetika na kolesách a z akcie DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre roky 2019 a 2020. Výhercom gratulujeme a čoskoro sa vidíme u Vás na škole! 

Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice

Gymnázium Ľ Štúra, Trenčín

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Gymnázium, Turzovka 1

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Gymnázium, Turzovka 2

Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

chcete nám pomôcť?

Zakladateľ firmy Apple, Steve Jobs, predpovedal, že najväčšie objavy 21. storočia vzniknú spojením biológie a technológie. Genetika je jednou z centrálnych disciplín v súčasnosti prebiehajúcej biotechnologickej revolúcie. Aby sme medzi stredoškolskými študentami na Slovensku podporili túžbu po poznaní a vedeckej činnosti, je naším primárnym cieľom realizovať praktické cvičenia priamo na pôde stredných škôl, a tiež organizovať priamu diskusiu so slovenskými vedcamiNáš prístup je založený na využití už existujúceho mobilného laboratória tvoreného prístrojmi a laboratórnymi pomôckami, ktoré je možné zbaliť do auta a jednoducho previezť na ktorúkoľvek strednú školu po celom Slovensku. Praktické cvičenia tak môžu byť bez toho, že by s nimi mala škola spojené akékoľvek výdavky a budú realizované priamo v triede. Obsah praktického cvičenia je navrhnutý tak, aby téma bola relevantná a zároveň zaujímavá pre študentov (napríklad: využitie forenzných metód na identifikáciu páchateľa trestného činu, izolácia vlastnej DNA a pod.). Čo by sme potrebovali? Pokryť náklady na spotrebný materiál využívaný pri cvičeniach a dopravu po Slovensku. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych sponzorov, aby ste nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou, ktorú tvoria talentovaní študenti a ich učitelia. Komunikujete teda s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Vašu podporu vieme propagovať na našich stránkach (www.genetikanakolesach.sk, facebook, instagram a pod.).

Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Kontakt:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
andrea.sevcovicova@uniba.sk

 

Chcete sa finančne podieľať na projekte Genetika na kolesách? Vaše finančné príspevky nám môžete posielať cez Občianske združenie Natura.
Občianske združenie Natura
Sídlo: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-1, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
IČO: 30855861

DIČ: 2021859246

Bankové spojenie Tatrabanka a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2501 2545

Správa pre príjemcu: Genetika na kolesach

Partneri

2019 – 2020

V súčasnosti je projekt realizovaný s podporou Nadácie Eset. Názov projektu: Genetika na kolesách 2.0

2016 – 2018

Projekt bol realizovaný s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúri MŠVVaŠ SR (KEGA).Oficiálny názov projektu a číslo: Skvalitnenie výučby genetiky na stredných školách prostredníctvom inovatívnych metód (KEGA 009UK-4/2016)