Genetika na kolesách

Genetika prakticky, priamo a jednoducho pre školy a všetkých nadšencov
Zúčastnite sa našich workshopov a seminárov na celom Slovensku.

Vedný odbor genetika sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Poznatky z tejto oblasti sú dôležité nielen pre lekárov, farmaceutov či samotných vedcov, ale aj pre právnikov riešiacich spory o otcovstvo alebo kriminalistov vyšetrujúcich biologické stopy z miesta činu. Hoci výskum v genetike a celkovo v prírodných vedách napreduje v novom tisícročí míľovými krokmi, stredoškolské osnovy predmetu biológia sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenili. Učitelia zároveň nemajú priestor a ani možnosti vzdelávať sa v oblasti nových trendov v genetike a biotechnológiách. Študenti preto nemajú prístup k najnovším poznatkom a svojimi vedomosťami sa môžu iba ťažko porovnávať s rovesníkmi z iných európsky krajín. Keďže stále platí, že raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť, rozhodli sme sa vytvoriť tzv. mobilné laboratórium, pomocou ktorého môžeme uskutočniť jednoduché genetické experimenty priamo na pôde stredných škôl. Projektom Genetika na kolesách chceme našim stredoškolským študentom ukázať, že genetika a jej príbuzné biologické odbory nie sú vo svete a ani na Slovensku zakliatou Šípkovou Ruženkou, ktorá zaspala ešte v minulom storočí, ale „živou“ vedou prinášajúcou dôležité poznatky pre nás všetkých.

Organizácia prednášok a experimentov na stredných školách.
Vybudovanie tzv. mobilného laboratórneho praktika.
Organizácia workshopov pre stredoškolských učiteľov.
Organizácia letného workshopu pre stredoškolských študentov.
Príprava učebných textov pre učiteľov biológie na stredných školách.

Základné informácie

Študenti stredných škôl sú o najnovších poznatkoch v genetike informovaní prostredníctvom prednášok, ktoré realizujeme priamo na stredných školách. Prezentované témy pokrývajú široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti (napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika). Ku každej prednáške je navrhnutý experiment, ktorý je možné uskutočniť v podmienkach slovenských stredných škôl (napr. izolácia DNA, restrikčná analýza DNA, polymerázová reťazová reakcia a jej využitie). Vrámci projektu je zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré zabezpečuje prístrojové a materiálne vybavenie experimentov. Výhoda realizácie experimentu priamo na strednej škole spočíva vo väčšom množstve oslovených študentov (cca 30 na každú prednášku a praktické cvičenie).

Organizátori praktických cvičení a prednášok: Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (lektori, vedeckí pracovníci, doktorandi).

Dĺžka cvičenia: cvičenie (súčasťou ktorého je aj prednáška) trvá 2 vyučovacie hodiny, samostatná prednáška trvá 1 vyučovaciu hodinu.

Počet účastníkov:  jedného praktického cvičenia sa môže zúčastniť maximálne 30 žiakov. 

Technické zabezpečenie: Vybavenie zabezpečuje náš tím, stačí nám poskytnúť miestnosť s prístupom k elektrickej sieti.

Partneri

2019 – 2020

V súčasnosti je projekt realizovaný s podporou Nadácie Eset. Názov projektu: Genetika na kolesách 2.0

2016 –

Projekt Genetika na kolesách spolupracuje s občianskym združením Natura.

2016 

Projekt je realizovaný s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Oficiálny názov projektu a číslo: Skvalitnenie výučby genetiky na stredných školách prostredníctvom inovatívnych metód (KEGA 009UK-4/2016) a Modernizácia procesu vzdelávania budúcich učiteľov stredných škôl v oblasti genetiky (KEGA 059UK-4/2021)

Projekt ďalej podporujú

O NÁS

Náš tím pozostáva zo zamestnancov a doktorandov Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme aktívni vedci a na fakulte vyučujeme predmety pre študijné odbory Genetika a Biológia i predmety pre učiteľské kombinácie. Okrem toho sa dlhodobo venujeme organizácii celoštátneho a medzinárodného kola biologickej olympiády a s tým súvisiacich workshopov zameraných na špičkových študentov. Dve členky tímu (doc. Eliška Gálová a doc. Andrea Ševčovičová) sú zároveň spoluautorkami učebnice biológie pre 2. ročník gymnázií (konkrétne časti „Genetika“).

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Mgr. Katarína Juríková, PhD.

Mgr. Lucia Zeiselová, PhD.

Mgr. Filip Červenák, PhD.

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.

Mgr. Ivana Ďurovcová

Mgr. Ľudmila Holubová

Mgr. Jana Špačková

Mgr. Veronika Vozáriková

NAŠE ÚSPECHY

Najazdené kilometre

0

Účastníci – stredné školy

0

Účastníci – študenti učiteľstva biológie

0

Praktických cvičenia

0

Popularizačné prednášky

0

Navštívené školy

0

Workshopy pre učiteľov

0

Letné školy pre študentov

0

Letné školy pre učiteľov

0

Ďalšie aktivity

 

  • spoluorganizácia podujatia DNA Day pri príležitosti 65. výročia objavenia štruktúry dvojzávitnice DNA (spolu 479 študentov)

  • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách na bratislavských podujatiach Vedecký veľtrh (roky 2016 a 2017), Európska Noc Výskumníkov (2017) a TeDx Youth (2017)

  • propagovanie genetiky a projektu Genetika na kolesách
    v rozhovoroch pre Rádio Regina a lokálne televízne stanice v Komárne, Považskej Bystrici, Prievidzi, Partizánskom a v ďalších navštívených mestách

  • informovanie o projekte Genetika na kolesách v časopise Naša univerzita, v Učiteľských novinách, v Bratislavských novinách, v Novom čase, v regionálnych novinách niektorých navštívených miest a na webovom portále Veda na dosah.

Navštívené školy

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Gymnázium na ul. Ladislava Sáru v Bratislave

Gymnázium Eisteinova v Bratislave

Gymnázium Bilíkova v Bratislave

Gymnázium Metodova v Bratislave

Spojená škola Tilgnerova v Bratislave

 

 

NITRIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne

 

 

TRNAVSKÝ KRAJ

 Gymnázium BESST v Trnave

 

 

TRENČIANSKY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne

Gymnázium Považská Bystrica

Gymnázium v Partizánskom

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

ŽILINSKÝ KRAJ

Gymnázium bilingválne Žilina

Gymnázium v Turzovke

Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch

Základná škola na Nám. Mladosti 1 v Žiline


KOŠICKÝ KRAJ

Evanjelické gymnázium v Košiciach

Gymnázium v Sečovciach

Gymnázium v Gelnici

Gymnázium P. J.Šafárika v Rožňave

Gymnázium v Kráľovskom Chlmci

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice


PREŠOVSKÝ KRAJ

Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

Cirkevná spojená škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Humennom

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove

ONLINE PREDNÁŠKY

Vážení učitelia, milí stredoškoláci.

Aktuálna pandemická situácia trvá už pridlho a nám chýbala interakcia s Vami. Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili v poradí už druhú sériu online prednášok na vybrané témy z genetiky. Snažili sme sa vybrať témy tak, aby boli zaujímavé nielen pre širokú verejnosť, ale aby študentom pomohli aj v príprave na maturitu. Prednášajú lektori, ktorých mnohí z vás poznajú z návštev nášho mobilného laboratória na vašich školách.

  

Druhá séria online prednášok je za nami

Mohli ste si vypočuť:

Téma: Aj vaše bunky sú v strese 

Stres ako veľmi rozšírený fenomén modernej doby poznáme asi všetci. Stav, kedy pod extrémnym psychickým alebo fyzickým tlakom pociťujeme príval adrenalínu a chvíľu máme pocit, že všetko zvládneme. Lenže po dlhodobom pôsobení to už nie je také ružové. Nedostatok spánku, podráždenie a zmeny nálad sú u nás na dennom poriadku. Toto všetko negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy prebiehajúce v našom tele a v konečnom dôsledku má negatívny dopad na naše zdravie. Ale… Vedeli ste, že aj bunky môžu byť v strese? A nie len tie naše, ľudské, ale aj bunky rastlín, živočíchov, dokonca aj mikroorganizmov. V tejto prednáške sa zameriame práve naň, na takzvaný bunkový stres. Povieme si trochu viac o tom, ako a prečo vzniká, prečo je pre bunky potrebný a aký môže mať na bunky dopad, keď je ho už priveľa.

Prednášajúca: Mgr. Mária Peťková

 

Téma: Bontón v našich génoch

Slušné správanie, etika ale aj takzvaný bontón, sú dlhodobou súčasťou civilizovaného ľudstva. V skutočnosti sa pojem správanie nevzťahuje len na ľudí, ale rovnako sa týka aj iných živých organizmov, nevynímajúc ani tie najmenšie – mikroorganizmy. Genetickú podstatu tohto fenoménu skúma vedná disciplína označovaná ako behaviorálna genetika. Počas prednášky sa dozviete nie len to, prečo je dobré skúmať správanie hmyzu, či máme našu inteligenciu, sexualitu a správanie zakorenené v génoch, alebo sú len výsledkom výchovy. Ukážeme si, ako aj samotný zakladateľ behaviorálnej genetiky, popri mnohých významných vedeckých objavoch, skĺzol k neetickým myšlienkam, s ktorými ľudstvo bojuje ešte aj dnes.

Prednášajúca: Mgr. Katarína Veljačiková

 

Téma: Od populačnej genetiky k archeológii, alebo o pôvode ľudí rečou DNA
Trochu o tom, prečo populačná genetika nie je nuda 🙂 ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Rozvoj molekulárnej genetcky v posledných desaťročiach viedol k prudkému nárastu objavov a poznatkov využiteľných z ďaleka nielen v medicíne a príbuzných oblastiach výskumu a poznania, ale aj v paleoantropológii a archeológii resp. histórii. Analýza DNA v mnohom doplnila, ale aj zmenila naše predstavy a vedomosti o pôvode nášho druhu, o postupnom osídľovaní kontinentov a ich regiónov. DNA (dnes už aj z archeologických materiálov) tak predstavuje ďalší „historický prameň“ pomocou ktorého je možné odpovedať na otázky archeológie a histórie, pozrieť sa náš príbuzenský vzťah s neandertálcami, neolitickú revolúciu, sťahovanie národov, osudy šľachtických rodov alebo aj na prvý pohľad nesúvisiacu otázku – kedy sme sa začali obliekať? Okrem toho sa dozviete čo by ste mali, alebo naopak nemali, robiť, pokiaľ sa chcete v budúcnosti stať zaujímavým archeologickým nálezom :-).

Prednášajúci: Mgr. Marián Baldovič, PhD. 

Téma: Od epigenetiky až k ľudským ochoreniam 

O tom, že dedičnosť je zodpovedná za vznik mnohých ľudských ochorení sa vie už veľa, oveľa menej je však preštudovaná úloha epigenetiky. Pritom epigenetika slúži na interakciu informácie zapísanej v DNA s prostredím, v ktorom žijeme. To robí z epigenetiky ako mladého vedného odboru kľúč pre pochopenie mnohých, aj chronických, zdravotných problémov. Cieľom prednášky bude predstaviť vplyv prostredia a výživy na naše zdravie so zameraním na jednotlivé fázy ľudského života, transgeneračnú genetickú dedičnosť založenú na skúsenostiach predchádzajúcich generácií, ako aj dedičnosť viazanú na konkrétneho rodiča. Budú predstavené mnohé príklady, ktoré demonštrujú, prečo si epigenetika zaslúži veľa vedeckej pozornosti.

Prednášajúca: Mgr. Veronika Vozáriková

Téma: Športové gény

Každý, kto sa začne intenzívne venovať športu, by chcel aspoň raz vyhrať nejaké preteky. Ako dosiahnuť tento cieľ? Stačí len vytrvalo trénovať, alebo závisí úspech aj od našich génov? Doteraz bolo identifikovaných približne 200 genetických markerov, ktoré ovplyvňujú športový výkon. Niektoré predstavujú výhodu pre vytrvalostný šport, iné pre rýchlostno-silový. V prednáške si povieme niečo o polymorfizmoch génov, o niektorých športových génoch a či pri rozhodovaní sa pre športovú disciplínu potrebujeme genetické testovanie.

Prednášajúca: Mgr. Katarína Reichwalderová

 

Téma: Keď prostredie bojuje s našimi hormónmi  

Ako živé organizmy sa nachádzame v prostredí, v ktorom nás obklopuje široké spektrum látok. Niektoré z nich, či už prírodné alebo umelo vytvorené, môžu mať na nás nepriaznivý vplyv. V prednáške sa pozrieme práve na tie látky, ktoré môžu ovplyvňovať endokrinný systém a jeho správne fungovanie. Keďže hormóny ako produkty endokrinného systému regulujú množstvo procesov v našom tele, ich nesprávne vylučovanie alebo zmenená schopnosť viazať sa na príslušný receptor môžu viesť k nežiaducej fyziologickej odpovedi organizmu. Ako môžu látky s nadmerným výskytom v životnom prostredí meniť hormónmi regulované procesy, si vysvetlíme na príklade mechanizmu účinku bisfenolu A. Ten sa používa na výrobu mnohých plastov a v súčasnosti je považovaný za všadeprítomnú látku. 

Prednášajúca: Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD.

Téma: Terapia génmi

Exponenciálny nárast vedomostí a rapídna rýchlosť vývoja technológií otvárajú ľudstvu možnosti, ktoré boli donedávna súčasťou žánru Sci-fi. To sa samozrejme týka aj genetiky a jej praktického využitia v medicíne. Prednáška sa bude venovať génovej terapii, sľubnej technológii, ktorá umožňuje vymeniť, alebo opraviť chybné gény, a tým odstrániť príčinu ochorenia. Inak povedané, umožňuje liečiť tzv. neliečiteľné ochorenia. Sem patria rôzne formy rakoviny, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu a iné. Prečo sa však o génovej terapii dozvedáme až teraz? Prečo nie je súčasťou nášho života? Odpoveďou môže byť to, že génová terapia v sebe skrýva nebezpečenstvo. Viac si povieme na prednáške. 

Prednášajúci: Mgr. Filip Brázdovič, PhD. 

Téma: Ako sa stať modelom…v biológii?

Žijeme v komplikovanom svete. Úlohou vedy je pomáhať nám v ňom sa orientovať. Túto úlohu plní prostredníctvom trpezlivého zbierania dát, na základe ktorých formuluje možné vysvetlenia (hypotézy) príslušného fenoménu a následne ich podrobuje exprimentálnemu testovaniu. Hypotézy, ktoré v experimentálnom teste zlyhajú, sú nahradené takými, ktoré sú k testu odolnejšie. Výsledkom takého vedeckého poznávania je model, ktorý nielen vysvetľuje už pozorované dáta, ale aj predpovedá dovtedy neznáme vlastnosti daného fenoménu. V biológii sa ako veľmi účinným prostriedkom na vytváranie adekvátnych predstáv o zložitých javoch živej prírody stala skupina tzv. modelových organizmov. Každý z nich je svojim spôsobom unikátny, zároveň však ilustruje jednotu života, ktorý funguje na rovnakých princípoch bez ohľadu na to, či ide o baktériu, hubu, rastlinu, alebo živočícha. V prednáške si ukážeme príklady, ako nám bakteriofágy, kvasinky, vínne mušky, hlístovce, krtkopotkany i ďalšie viac alebo menej exotické živé formy pomohli nielen zorientovať sa v komplikovanom živom svete, ale aj dozvedieť sa niečo o nás samých a umožnili nám tak zvýšiť kvalitu našich životov.

Prednášajúci: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. 

Téma: Ako vyskúmať nevyskúmané

Zaujíma vás, ako vedci získavajú materiál na genetickú analýzu? Ako sa orientujú v obrovskom množstve skúmanej genetickej informácie? Chceli by ste vedieť akým spôsobom je možné prečítať sekvenciu DNA a zapísať ju v podobe obyčajných písmen? V našej prednáške vám vysvetlíme princípy najpoužívanejších metód, o ktoré sa genetici a molekulárni biológovia opierajú vo svojom výskume, ale môžu byť využívané aj pri diagnostike ochorení, kontrole potravín, genealogických štúdiách, v archeológii a ďalších disciplínach.

Prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Téma: Ako pracuje vedec

Prácu vedca si ľudia predstavujú rôzne, obvykle však nosí biely plášť, okuliare, nevníma svoje okolie a v rukách drží dymiacu skúmavku. Skutoční vedci však, na rozdiel od tohto stereotypného zobrazenia, využívajú široké spektrum prístupov na skúmanie najrôznejších odborných aj praktických problémov. Viac než biele plášte a skúmavky ich spája vedecký spôsob myslenia, ktorý je rozhodujúci pri dizajne experimentálnych testov, ale v mnohých ohľadoch uľahčuje aj každodenný život. V našej prednáške sa dozviete akým spôsobom vedci rozmýšľajú a pripravujú svoje experimenty, prečo sú v ich práci dôležité modely a aký význam má skúmanie jednotlivých molekúl DNA, proteínov a ďalších látok pre pochopenie zložitých systémov, akými sú mnohobunkové organizmy vrátane človeka.

Prednášajúci: Mgr. Filip Červenák, PhD.

Prvá séria online prednášok

Páči sa Vám, čo robíme? Napíšte nám odkaz cez kontaktný formulár alebo na adresu

genetikanakolesach@gmail.com

GALÉRIA

Výherné videá projektu Genetika na kolesách a z akcie DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre roky 2019 a 2020. Výhercom gratulujeme a čoskoro sa vidíme u Vás na škole! 

HĽADÁME POMOC

Zakladateľ firmy Apple, Steve Jobs, predpovedal, že najväčšie objavy 21. storočia vzniknú spojením biológie a technológie. Genetika je jednou z centrálnych disciplín v súčasnosti prebiehajúcej biotechnologickej revolúcie. Aby sme medzi stredoškolskými študentami na Slovensku podporili túžbu po poznaní a vedeckej činnosti, je naším primárnym cieľom realizovať praktické cvičenia priamo na pôde stredných škôl, a tiež organizovať priamu diskusiu so slovenskými vedcamiNáš prístup je založený na využití už existujúceho mobilného laboratória tvoreného prístrojmi a laboratórnymi pomôckami, ktoré je možné zbaliť do auta a jednoducho previezť na ktorúkoľvek strednú školu po celom Slovensku. Praktické cvičenia tak môžu byť bez toho, že by s nimi mala škola spojené akékoľvek výdavky a budú realizované priamo v triede. Obsah praktického cvičenia je navrhnutý tak, aby téma bola relevantná a zároveň zaujímavá pre študentov (napríklad: využitie forenzných metód na identifikáciu páchateľa trestného činu, izolácia vlastnej DNA a pod.). Čo by sme potrebovali? Pokryť náklady na spotrebný materiál využívaný pri cvičeniach a dopravu po Slovensku. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych sponzorov, aby ste nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou, ktorú tvoria talentovaní študenti a ich učitelia. Komunikujete teda s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Vašu podporu vieme propagovať na našich stránkach (www.genetikanakolesach.sk, facebook, instagram a pod.). Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Kontakt:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
andrea.sevcovicova@uniba.sk

Chcete sa finančne podieľať na projekte Genetika na kolesách? Vaše finančné príspevky nám môžete posielať cez Občianske združenie Natura.

Občianske združenie Natura
Sídlo: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-1, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
IČO: 30855861
DIČ: 2021859246

Bankové spojenie Tatrabanka a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2501 2545

Správa pre príjemcu: Genetika na kolesach

Pomôžte nám darovaním 2 %

Projektu Genetika na kolesách teraz môžete poukázať 2 % z vašich daní skrz Občianske združenie Natura, ktoré nás podporuje od našeho vzniku. Vpravo nájdete predvyplnený formulár.


Ďakujeme

UŽITOČNÉ ODKAZY

Pre študentov a učiteľov so záujmom o genetiku.

Články, návody, prednášky, videá a hry z oblasti genetiky:

navštíviť

CBE-Life Sciences Education; open access časopis venovaný výučbovým metódam v prírodných vedách:

navštíviť

Biochemistry and Molecular Biology Education; časopis ASBMB venovaný výučbovým metódam v biochémii a molekulárnej biológii:

navštíviť

Stránka Nobelovskej nadácie, kde sú archivované prednášky nositeľov Nobelových cien:

navštíviť

iBiology, portál výborných prednášok z rôznych oblastí biológie pre študentov, učiteľov i vedeckých pracovníkov:

navštíviť

Scitable; zdroj cenných materiálov pre výučbu, podporovaný nature.com:

navštíviť

Nature Masterclasses: Online kurzy a workshopy zamerané na rôzne oblasti súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním:

navštíviť

Ten Simple Rules; zbierka krátkych esejí časopisu PLoS Computational Biology, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné rady pri činnostiach súvisiacich s rôznymi akademickými činnosťami:

navštíviť

TED talks; krátke prednášky na rôzne témy patriace do oblasti tzv. edutainment kombinujúce vzdelávanie s inteligentnou zábavou:

navštíviť

Vesmír; časopis s dlhou tradíciou popularizácie prírodných vied:

navštíviť

Coursera; jeden z najväčších poskytovateľov online kurzov patriacich do tzv. MOOC (massive open online courses):

navštíviť

Stránka Katedry genetiky PriF Univerzity Komenského v Bratislave:

navštíviť

Múzeum J. G. Mendela Masarykovej univerzity:

navštíviť

Elektronické študijné materiály pre výučbu genetiky na PriF Masarykovej univerzity:

navštíviť

Užitočné rady pre prípravu textov (nielen v angličtine):

navštíviť

Kontaktujte nás:

E-mailová adresa:

genetikanakolesach@gmail.com

Genetika na kolesách, Katedra genetiky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ilkovičova 3278/6, 841 04 Karlova Ves

842 15 Bratislava 4